top of page

General counselin rekrytointi - Näin tunnistat hyvän kandidaatin
General Counsel (yleisoikeudellinen neuvonantaja) on korkean tason oikeudellinen asiantuntija ja johtaja, joka vastaa yrityksen tai organisaation oikeudellisista kysymyksistä, strategioista ja päätöksistä. Tämä rooli on yleisesti osa suurten yritysten johtoryhmää ja se voi myös olla läsnä joissakin keskisuurissa ja pienemmissä organisaatioissa.


General Counsel toimii liiketoiminnan ja oikeuden välistä siltaa rakentavana asiantuntijana, jonka tehtävänä on varmistaa, että yritys noudattaa soveltuvaa lakia ja sääntelyä sekä suojata yrityksen etuja ja oikeuksia.


General counsel -roolin vastuualueet


General Counselin vastuut voivat vaihdella organisaation koosta ja toimialasta riippuen, mutta yleisesti ottaen heidän tehtäviinsä kuuluu:


  • Oikeudellinen neuvonta: Antaa oikeudellista neuvontaa yrityksen johdolle ja muille osastoille erilaisissa oikeudellisissa kysymyksissä, kuten sopimuksissa, työoikeudessa, immateriaalioikeuksissa ja sääntelyasioissa.


  • Riskienhallinta: Tunnistaa ja arvioi liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä kehittää strategioita niiden hallitsemiseksi ja vähentämiseksi.


  • Sopimusten laatiminen ja neuvottelu: Osallistuu sopimusten laatimiseen ja neuvotteluihin sekä varmistaa, että ne ovat lainmukaisia ja suojaavat yrityksen etuja.


  • Riitojen ratkaisu: Johtaa tai ohjaa oikeudellisia toimia, jos yritys joutuu oikeudelliseen kiistaan tai riitaan.


  • Compliance: Varmistaa, että yritys noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä ja sääntelyä sekä kehittää ja valvoo sisäisiä compliance-käytäntöjä.


  • Strateginen suunnittelu: Osallistuu liiketoiminnan strategian kehittämiseen ja auttaa ennakoimaan oikeudellisia vaikutuksia tuleviin päätöksiin.


  • Ulkoinen yhteistyö: Voi työskennellä yhteistyössä ulkopuolisten lakiasiainkonsulttien kanssa monimutkaisten oikeudellisten kysymysten ratkaisemiseksi.


Kaiken kaikkiaan General Counselin rooli on välttämätön organisaation menestykselle, sillä heidän oikeudellinen asiantuntemuksensa ja liiketoiminnallinen näkemyksensä auttavat varmistamaan, että yritys toimii tehokkaasti ja sääntöjen mukaisesti.General Counsel - tällainen on hyvä kandidaatti


General counselin tehtävä on generalistin rooli, joka vaatii niin monipuolista juridista osaamista kuin muita kyvykkyyksiä. Käydään seuraavaksi läpi, mitä juridista osaamista general counselilla on yleensä hyvä olla ja mihin muihin ominaisuuksiin kannattaa kiinnittää huomiota general counselin rekrytoinnissa.


General counselilta vaaditaan laajaa juridista kompetenssia


Yhtiön korkeimman johdon strateginen tuki ja governance ovat lähtökohtaisesti aina saumaton osa general counselin tonttia. Sen lisäksi general counselin odotetaan pystyvän tarttumaan siihen, mikä milloinkin on yhtiön tilanteen kannalta kriittistä, olipa se sitten yrityskauppa, merkittävä sopimus, riita, uudistuva sääntely, johon on tärkeää vaikuttaa tai jonka soveltamisesta yhtiön käytännön arjen tasolla pitää muodostaa linjauksia.


”Hyvällä General Counselilla on valmiudet ottaa asioihin kantaa laajalla skaalalla. Hänellä saisi mielellään olla juridisen substanssin osalta hallussaan tärkeimmät painopisteet, jotka tukevat juuri kyseisen yhtiön toimintaa. Tämän lisäksi pitää hallita tietyt peruselementit, kuten governance ja sopimusjuridiikka”, kertoo Minjonin päärekrytoija ja rekrytiimin vetäjä Vilma Suomi.


General counselilla tulee olla kokemusta monipuolisista tehtävistä liikejuridiikan kentällä, jotta informoitujen, yhtiön edun kannalta mahdollisimman toimivien ratkaisujen tekeminen moninaisissa kysymyksissä on mahdollista. Kaikessa ei kuitenkaan tarvitse olla syväosaaja, ja monessa asiassa voi tukeutua tiimiin tai ulkoisiin asiantuntijoihin.


Kärkikahinoissa general counsel -rekryissä nähdään usein juristeja, joilla on governance- ja sopimusjuridiikan osaamisen (niin draftaamiseen kuin neuvotteluihin) lisäksi usein myös M&A-, compliance- ja tietosuojaosaamista.


General Counselilta vaaditaan myös muita kyvykkyyksiä


Nyt kun olemme käsitelleet general counselilta vaadittavaa juridisen alan substanssiosaamista, voidaan kohdistaa katse muuhun positiossa hyödylliseen osaamiseen. 👀

Minkälaista osaamista general counsel -positioon rekrytoitavalla juristilla olisi syytä olla juridisen substanssiosaamisen lisäksi?


Strateginen ajattelu


Pääjuristin työkalupakin keskeisimpiä osia on kyky ymmärtää yhtiön strategisia tavoitteita. GC:n tehtävä on sovittaa lakifunktion toimintatavat ja prioriteetit yhtiön strategisiin tavoitteisiin. Muuten vaarana on, että legalin tukea saa se, joka huutaa kovimmin, vaikka hänen tarpeensa ei ehkä lopulta olisikaan kriittisin.🧯


Liiketoimintalähtöisyys


Liiketoimintalähtöisyys kytkeytyy ennen kaikkea pragmaattiseen ongelmanratkaisutaitoon sekä kykyyn tehdä päätöksiä. Joskus yhtiön tavoitteen saavuttamisen uhkaa blokata merkittävä juridinen haaste, kuten tiukan seulan takana oleva viranomaisen myöntämä lupa tai alati uudistuvan sääntelyn käytännön soveltamiseen liittyvä epävarmuus.

Tällöin pääjuristin odotetaan kykenevän ehdottamaan liiketoiminnan tavoitteiden kannalta mahdollisimman toimivia ratkaisumalleja ja myös tekemään päätöksiä sen osalta, minkälaista riskiä yhtiö voi kussakin tilanteessa ottaa.


Selkeä viestintä


Inhouse-juristit viestivät jatkuvasti, ja viestittävä sisältö on usein monimutkaista. Usein viestin vielä vastaanottaa henkilö, jolla ei ole aikaa eikä kiinnostusta tutustua monimutkaisiin ajatuspolkuihin, jotka juridisen analyysin taustalla vaikuttavat, vaan he toivovat kristallinkirkasta ja käytännönläheistä ohjetta. 💎


”Pääjuristin tehtäviin kuuluu ylimmän johdon ja liiketoimintajohdon neuvonanto - pitää osata viestiä ymmärrettävästi ja voittaa ihmiset puolelleen. Myös muutosvastarinta pienenee, jos pääjuristi osaa viestiä selkeästi ja motivoivasti”, kertoo Vilma.


Jos ohje vielä skaalautuu siten, että tehty ajatustyö on hyödynnettävissä laajemminkin kuin vastauksena yhteen yksittäiseen kysymykseen, ollaan äärimmäisen tehokkaan viestinnän äärellä. 💪


Johtamistaidot


GC:n alla on usein vähintään pieni legal-tiimi, ja vaikka ei olisikaan, positio edellyttää johtamista organisaation tasolla. Regulaatiotulvassa yhtiön käytäntöjä pitää jatkuvasti kehittää ja muuttaa, jolloin kyky johtaa muutosta on tarpeen. 🔭


Vaikka General counselilta vaaditaan paljon, hänen ei tarvitse olla yli-ihminen


General counselin monipuoliset osaamisvaatimukset voivat saada tehtävän kuulostamaan siltä, että siinä menestyäkseen on oltava yli-ihminen. On kuitenkin alueita, missä general counsel voi - ja joskus motivaation kannalta on hyväkin - olla keskeneräinen ja valmis oppimaan. 📚


Liiketoimintaympäristö


Varmasti on toimialoja, joissa on tyypillistä, että GC:ksi kasvetaan toimialan sisällä. Esim. aloilla, joilla voimakkaasti velvoittava regulaatio vaikuttaa suoraan liiketoiminnan realiteetteihin, toimialaosaaminen voi olla erittäin perusteltu edellytys.


Kuitenkin karkeasti yleistäen ajattelen, että uudelle toimialalle hyppääminen todennäköisesti tuo juristille boostia motivaatioon - moni nauttii saadessaan soveltaa osaamistaan uudenlaisessa kontekstissa.💡


Toimialalle spesifi juridinen substanssi


Hyppy uudelle toimialalle edellyttää lähes aina myös uuden juridisen substanssin oppimista, ja sehän on täysin mahdollista! Jos vaikka hyppää B2B-bisneksestä kuluttajapuolelle, tulee äkkiä vastaan kuluttajansuojaa koskeva tematiikka, tai jos siirtyy Suomessa operoivan yhtiön palveluksesta globaalin toimijan leipiin, saattaa nopeasti törmätä pakotesääntelyyn.


Ehkä tiimissä on osaaja, joka voi auttaa alulle uuden substanssin kanssa, tai voi käydä koulutuksia tai turvautua aluksi enemmän ulkoisen neuvonantajan apuun - keinoja on monia, ja vankka tausta juristin työstä antaa hyvät eväät oppia uutta substanssia.


”Kyky ottaa haltuun uutta juridiikkaa ja soveltaa sitä yrityksen käytännön kontekstissa on hyvän pääjuristin tunnusmerkki. Sääntely lisääntyy ja kehittyy jatkuvasti ja myös EU-tason sääntelyharmonisaatio vaikuttaa; esimerkiksi kilpailuoikeuden ja tietosuojan alalla ollaan nähty paljon uudistuvaa ja yhdenmukaistavaa sääntelyä, ja tällä hetkellä tietysti myös pakotesääntely koskettaa montaa toimijaa läheisesti. Uutta sääntelyä siis aina pukkaa, se näyttää tasan varmalta”, kertoo Vilma.


Johtoryhmä- & hallitustyöskentely


Hyppy GC:ksi ei olisi mahdollinen, jos absoluuttinen edellytys olisi aiempi kokemus jory-/hallitustyöskentelystä sihteerinä tai jäsenenä. Toki on aivan varmasti eduksi, jos tätä työtä on tehnyt, tai jos on vähintään työskennellyt hallituksen valiokunnan sihteerinä tai muuten hyvin lähellä korkeinta johtoa ja hallitusta.


Paljon voi kuitenkin paikata, jos on motivoitunut oppimaan, tehokas viestimään ja hyvä sosiaalinen pelisilmä.


3 ajankohtaista teemaa general counsel -rekrytoinneissa


Minjonin rekrytiimin vetäjä Vilma Suomi on kokenut konkari pääjuristirekryissä. Nykäisimme lopuksi vielä Vilmaa hihasta ja kysyimme, millaiset teemat ovat pinnalla pääjuristien rekryissä juuri nyt:


Juridiset haasteet motivoivat


”General Counselin positiossa halutaan ymmärtää yhtiön tilanne. Jos talossa on jokin juridinen haaste, niin kerro siitä avoimesti. Parhaimmassa tapauksessa tämä toimii vetovoimatekijänä, kun uusi pääjuristi pääsee ratkomaan ongelmaa.” 😎💡🤝


Paikka johtoryhmässä kiinnostaa


“General Counselina halutaan pääsääntöisesti olla osa johtoryhmää. Pääjuristit haluavat olla mukana niissä keskusteluissa, joissa puhutaan strategiaa ja tehdään liiketoimintasuunnitelmia. Työn kannalta on tärkeää, että pääsee aikaisessa vaiheessa vaikuttamaan ja myös ennakoimaan. 🤝📝


Uuteen alaan perehtyminen inspiroi


”Toimialalta toiselle siirtyminen kiinnostaa tällä hetkellä monia. Erilaisessa toimintaympäristössä pääsee taklaamaan uusia liiketoiminnallisia haasteita.” 💪


Kiitos Vilma, tässähän oli ahaa-elämyksiä kuin Einsteinin työhuoneessa! 🤓


General Counselilla on merkittävä rooli organisaation menestykselle, sillä he ovat neuvonantajia, strategisia ajattelijoita ja liiketoiminnan suunnannäyttäjiä, jotka luovat vankan perustan menestyvälle organisaatiolle. General counsel eli yleisoikeudellinen neuvonantaja ei ainoastaan tarjoa oikeudellista osaamista, vaan he toimivat myös strategisina kumppaneina, jotka vaikuttavat organisaation menestykseen monin eri tavoin. Heidän kykynsä yhdistää liiketoimintalähtöinen ajattelu ja oikeudellinen asiantuntemus ovat kultaakin arvokkaampia, kun yritys kohtaa haasteita, mahdollisuuksia ja muutoksia.


Kun etsit organisaatiollesi pätevää General Counselia, kannattaa harkita tarkkaan niitä osaamisvaatimuksia ja ominaisuuksia, joita organisaatiosi tarvitsee. Tärkeintä on löytää henkilö, joka ymmärtää organisaation tavoitteet ja visiot sekä pystyy tuomaan niihin arvokasta oikeudellista näkemystä.


General Counselin rekrytointi on investointi tulevaisuuteen, ja oikean henkilön valitseminen tähän tehtävään voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen kasvuun ja menestykseen.


Tämän blogipostauksen opeilla pääset hyvään vauhtiin general counselin rekrytoinnissa. Jos kaipaat apua rekrytointiin, me Minjonilla autamme mielellämme!

 

Ota yhteyttä Minjonin Rasmus Santalaan:


📲 +358 40 832 3036

💌 rasmus.santala(a)minion.fi


36 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page