top of page
 • Writer's pictureMinjonit

Vastuullinen rekrytointi: Askel askeleelta kohti muutosta

Vastuullisuus puhututtaa ja se on yksi nouseva teema myös rekrytoinneissa; vastuullinen yritys toimii vastuullisesti myös uuden työntekijän palkkaamisessa.


Aloittaakseen matkan kohti vastuullisempaa rekrytointia, on ensiarvoisen tärkeää aloittaa avoin keskustelu ja kartoitus yrityksen nykyisestä tilanteesta sekä tavoitteista. Vastuullinen rekrytointi ei ole yksittäinen toimenpide, vaan se edellyttää kokonaisvaltaista muutosta, joka tapahtuu askel kerrallaan.


Mutta mitä tarkoittaa vastuullinen rekrytointi ja miten voit tehdä rekrytointiprosessista vastuullisemman?


1. Kaiken pohjana on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus rekrytoinnissa


Vastuullisessa rekrytoinnissa kaikkia rekrytointiin osallistuvia henkilöitä tulee kohdella tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Samanaikaisesti useat tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi hakijan nimi tai oletus iästä vaikuttaa edelleen haastattelukutsun todennäköisyyteen. Tämä johtuu osittain tietoisista valinnoista, mutta usein myös tiedostamattomista ennakko-oletuksista ja ajatusvinoumista. Vastuullisessa rekrytoinnissa ajatusvinoumia pyritään tunnistamaan ja rekrytointivaiheet suunnitellaan siten, että niiden vaikutus minimoituu. Tämä varmistaa mahdollisimman reilun ja objektiivisen rekrytointiprosessin kaikille hakijoille.


Miten otat tämän konkreettisesti huomioon?


 • Voit pyytää, että työnhakijat eivät lähetä työnhakudokumenteissa omaa kuvaa tai tuo esiin ikää, sukupuolta, perhetilannetta tai muuta työhön tai työssä vaadittaviin ominaisuuksiin liittymätöntä tietoa.


 • Selvitä rekrytointijärjestelmänne ominaisuuksia, jotta työnhakijoiden nimitiedot voidaan tarvittaessa salata ensimmäisen tarkastelun yhteydessä.


2. Ota tavoitteeksi, että rekrytointi tukee monimuotoisten työyhteisöjen muodostumista


Vastuullisessa rekrytoinnissa pyritään kannustamaan kaikkia tehtävään osaamisensa puolesta sopivia henkilöitä hakemaan. Lisäksi on tärkeää, että työnhakijoiden arviointia ohjaavat ennakkoon päätetyt, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kunnioittavat soveltuvuuskriteerit. Tarvittaessa rekrytoinnissa voidaan soveltaa positiivista erityiskohtelua.


Miten otat tämän konkreettisesti huomioon?


 • Tarkastele rekrytointiviestinnässä käyttämäänne sanastoa ja pidä huolta, että se kutsuu mukaan kaikki tehtävään sopivat osaajat. Korosta monimuotoisuutta myös rekrytointiviestinnän kuvituksessa, jos se realistisesti kuvaa teidän yrityksenne tilaa.


 • Määrittele ne soveltuvuuskriteerit, jotka ovat välttämättömiä tehtävässä menestymisen kannalta. Harkitse erityisesti, onko suomen kielen taito ehdoton edellytys.


 • Harkitse monimuotoisuuslausekkeen lisäämistä työpaikkailmoitukseen tai kerro muutoin avoimesti, miten edistätte monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta työyhteisössänne.


 • Jos havaitset, että tietyt ryhmät ovat aliedustettuina hakijoiden joukossa ja yrityksessä on tarvetta lisätä monimuotoisuutta, harkitse positiivisen erityiskohtelun soveltamista. Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa toimenpiteitä, joilla tuetaan ja kannustetaan vähemmistöryhmiin kuuluvia hakijoita, kun he täyttävät soveltuvuuskriteerit.


3. Varmista, että rekrytointiviestintä antaa osaajille rehellisen ja mahdollisimman kattavan kuva avoimesta työtehtävästä


Vastuullisessa rekrytoinnissa rekrytointiviestinnän pohjalta on mahdollista saada totuudenmukainen ja kattava kuva avoimesta työtehtävästä. Lisäksi viestinnän tulee selkeyttää niitä kriteereitä, joiden perusteella hakijoita arvioidaan. Tämä auttaa hakijoita muodostumaan realistisen käsityksen tehtävästä ja harkitsemaan, onko heillä tehtävään sopivaa osaamista ja kiinnostusta.


Miten otat tämän konkreettisesti huomioon?


 • Varmista, että työpaikkailmoituksessa on kuvattu kaikki olennaiset tiedot vastuista, tavoitteista, ja työsuhteen perusteista. Kuvaile myös työarkea; kerro avoimesti organisaation kulttuurista, työympäristöstä ja siitä millaisia arvoja yritys edustaa. Jos mahdollista ole avoin myös palkkauksen suhteen.


 • Kerro ne arviointikriteerit, joiden perusteella osaajien soveltuvuutta arvioidaan.


 • Varmista, että rekrytointiprosessissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käydä keskusteluja avoimesti. Tarjoa hakijoille mahdollisuus selvittää epäselvyyksiä, kysyä lisätietoja ja keskustella työtehtävästä tai työnantajasta yleisemmin.


4. Osaajien arvioinnin tulee olla vertailukelpoista läpi rekrytointiprosessin


Vastuullisessa rekrytoinnissa osaajia arvioidaan vertailukelpoisin metodein. Näin varmistetaan, että hakijoiden arviointi perustuu taitoihin, osaamiseen ja soveltuvuuteen tehtävään, eikä henkilöön liittyviin seikkoihin.


Miten otat tämän konkreettisesti huomioon?


 • Standardisoi rekrytointikeskusteluiden runko sekä jokainen arviointivaihe.


 • Käytä haastattelun lisäksi vähintään yhtä muuta standardisoitua arviointimetodia.


 • Jos mahdollista, varmista, että haastatteluryhmässä on monipuolisuutta eri taustoista ja kokemustaustasta. Monimuotoiset haastattelijat tuovat erilaisia näkökulmia ja auttavat varmistamaan, että arviointi tapahtuu tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Tämä auttaa myös välttämään tiedostamattomia ennakkoluuloja.


 • Varmista, että rekrytointiin osallistuvat henkilöt ymmärtävät miten yrityksessä edistetään rekrytointien vastuullisuutta käytännössä.


Minjonilla matka kohti vastuullisempaa rekrytointia on käynnissä ja uskomme, että avoimuudella ja askel kerrallaan pääsemme kohti oikeudenmukaisempaa ja monimuotoisempaa työelämää! ❤️

32 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Komentarze


bottom of page